Pletysmografie

Celotělová pletysmografie, plicní celotělová pletysmografie

Prostřednictvím celotělové pletysmografie lze změřit totální plicní kapacitu a reziduální objem plic. Toto vyšetření nelze nahradit například běžně používanou spirometrií, při níž je měřen objem nadechovaného a vydechovaného objemu vzduchu, neboť ta totální plicní kapacitu ani reziduální objem plic nezjistí. I po maximálním výdechu se totiž plíce nevyprázdní úplně a zbude v něm tzv. reziduální objem. Totální plicní kapacitu pak udává součet reziduálního objemu a vitální kapacity plic, kterou změříme spirometrií.

Kapitoly

Na jaké principu pletysmografie funguje

Při měření plicního objemu využíváme fyzikálních vlastností plynu, které popisuje Boyle-Marriotův zákon tak, že při vynásobení objemu a tlaku je v uzavřeném tělese výsledek vždy konstantní.

V (objem) x p (tlak) = konstanta

Dojde-li tedy ke zvětšení tlaku, zmenší se objem, zatímco při zvětšení objemu se zmenší tlak, což lze jednoduše ověřit pokusem s nafouknutým pouťovým balonkem. Při dýchání dochází ke střídavému zvětšování a zmenšování objemu hrudníku. Vyšetření probíhá ve vzduchotěsném boxu pletysmografu a pohyby při dýchání odpovídají změně objemu a tlaku v boxu.Při nádechu dochází k zvětšení objemu plic i celého hrudníku, čímž se změní objem vzduchu v boxu. Ten je navíc vzduchotěsný, a proto se v něm zároveň zvětší tlak. Opačně se to samé děje i při výdechu. Prostřednictvím pletysmografie lze změřit změnu tlaku i objemu v boxu, stejně jako tlakové změny v plicích pacienta. Tak lze zjistit i objem plic.

Před pletysmografií

Před vyšetřením se vyvarujte kouření a nezapomeňte lékaře informovat o pravidelně užívaných lécích. Pacienti s klaustrofobií nezapomenou svoji úzkost z uzavřených prostorů sdělit lékaři, který jim předepíše uklidňující léky či doporučí alternativní vyšetření prostřednictvím diluční metody.

Průběh vyšetření

Vyšetření probíhá ve speciálním vzduchotěsném boxu se skleněnými dveřmi. Vyšetřovaná osoba má na nose kolíček a dýchá přes náustek.V boxu je umístěn jak mikrofon, tak reproduktor pro komunikaci se zdravotnickým personálem. Náustek obsahuje záklopku, která se pravidelně na chvíli uzavírá, přičemž vyšetřovaná osoba se snaží o nádech a výdech. Součástí vyšetření je i hluboký nádech a výdech pro zjištění velikosti okamžitého průtoku vzduchu. Ten měří průtokoměr a výsledky jsou udávány v litrech za sekundu. Celé vyšetření zabere asi jen 10 minut.

Výsledek

Výsledek pletysmografie je dostupný okamžitě po vyšetření. Díky změření reziduálního objemu a zjištění jeho poměru k totální plicní kapacitě lze rozlišit obstrukční poruchy dýchání od těch restrikčních. Mezi obstrukční poruchy patří astma, při kterém je totální kapacita plic normální, ale průdušky jsou zúžené, takže pacient má problémy při vydechování, a reziduální objem je tak zvýšený.

Mezi restrikční poruchy dýchání patří plicní fibróza (vazivová přeměna plic), při které je snížena plicní pružnost, takže pacient má problémy s nadechováním. Hodnoty totální plicní kapacity i reziduálního objemu jsou snížené, avšak jejich poměr vůči sobě je normální.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události