Vady sluchu

      Odhaduje se, že každý pátý občan trpí sluchovou vadou, mezi staršími lidmi nad 65 let každý druhý muž a každá třetí žena. Poruchy sluchu narušují komunikaci mezi lidmi, a jejich léčení proto má mimořádně velký význam a přesahuje činnost ORL lékařů. Počet špatně slyšících bude v budoucnu dále narůstat, protože délka života se prodlužuje a obyvatelstvo stárne, a protože se zvyšuje počet lidí, kteří jsou v zaměstnání, v bydlišti (dopravní hluk) nebo ve svém volném čase (diskotéky) nadměrně zatěžováni hlukem.

Kapitoly

Jak funguje sluch

      Zvukové vlny, které vycházejí ze zdroje zvuku, jsou podnětem pro sluchové ústrojí. Zvukové vlny se šíří nejen vzduchem, ale i kapalinami a pevnými látkami. Přicházejí do sluchového ústrojí zevním zvukovodem, který končí bubínkem. Vyvolávají vibrace bubínku, které se dále přenášejí třemi sluchovými kůstkami ve středním uchu - kladívkem, kovadlinkou a třmínkem - do vnitřního ucha. Tam je ve spirálovitém útvaru (hlemýžď, kochlea) uložen Cortiho orgán, který slouží k přeměně zvukových vln na nervové impulzy, vedené pak VIII. hlavovým nervem do mozku.

Příčiny/rizikové faktory

      Existuje mnoho příčin vzniku sluchových poruch, proto není objasnění souvislosti vždycky možné. V zásadě se rozlišuje převodní nedoslýchavost (porucha ve vnějším nebo středním uchu) a percepční nedoslýchavost (porucha ve vnitřním uchu).
      Do skupiny vrozených sluchových vad patří kromě dědičných sluchových poruch (např. špatná stavba vnějšího a/nebo středního ucha, poškození hlemýždě) také poruchy sluchu, které vznikly onemocněním matky nebo jinými komplikacemi v průběhu těhotenství. Dalšími rizikovými faktory jsou předčasný porod a nedostatek kyslíku při porodu.
      Příčiny získané poruchy sluchu jsou též početné. Zde budou zmíněny pouze nejčastěji se vyskytující příčiny resp. rizika.

Ušní onemocnění

      Přehled ušních onemocnění, která mají souvislost s poruchami sluchu:

Zevní ucho

Střední ucho

Vnitřní ucho

Poruchy stavby (dysplázie)  

Akutní zánět středního ucha (otitis media acuta)

Menièrova choroba  

Ušní zátka (cerumen)

Chronický zánět středního ucha (otitis media chronica)

Ušní šelest (tinnitus)

Zánět zevního zvukovodu, lokalizovaný ušní furunkl (otitis externa circumscripta)

Dědičná porucha středního ucha (otoskleróza)

Akutní hlukové trauma

Perforace bubínku (ruptura membranae tympani)

 

Chronické hlukové trauma

furunkl postihující kůži celého zvukovodu (otitis externa diffusa)

 

Otřes labyrintu

 

 

Stářím způsobená nedoslýchavost (presbyakuze)

 

 

Hluchota    

      Zánět středního ucha může vést i při nekomplikovaném průběhu nemoci k dočasné poruše sluchu. Přetrvávající ztráta sluchu může vzniknout jen následkem komplikací nebo při přechodu do chronického zánětu, který pak zpravidla vyžaduje chirurgický zásah.
      Ušní zátka vede k poruše sluchu provázené pocitem tlaku v uších, bolestí a hučení v uších. Tato porucha může být lékařem odstraněna. Otoskleróza ( „vápenatění v uchu“) je onemocnění vznikající přestavbou kostí vnitřního ucha a fixací třmínku. Výsledkem je pomalu postupující jednostranná nebo též oboustranná nedoslýchavost. Může být spojena s hučením v uších. Porucha je odstranitelná operací.
      Menièrova choroba se projevuje záchvaty závratí a nejistotou při pohybu s pocitem nevolnosti a zvracení, a je obvykle spojená s jednostrannou poruchou sluchu. Zde hrozí trvalá nedoslýchavost.  

Infekční onemocnění
      Infekční onemocnění, vyvolávaná viry nebo bakteriemi, patří k nejčastějším lidským chorobám. Nebezpečím pro smyslové buňky ucha a pro sluchový nerv jsou z virových  onemocnění především zarděnky, spalničky, příušnice, chřipka a pásový opar. Viry mohou  napadnout i vnitřní ucho, což vede k poruše sluchu. Bakteriální infekce, které mohou vést k k poškození sluchu, jsou záškrt, spála, zámět mozkových blan a tyfus.  

Otravy
      O mnoha látkách, mezi které patří též účinná léčiva, je známo, že mohou vést k poruchám vnitřního ucha.  Patří sem streptomycin, neomycin a jemu příbuzná antibiotika, chinin (ve velkých dávkách při léčení malárie), přípravky obsahující kyselinu salicylovou (tišení bolesti - jen ve vysokých dávkách), nadužívání alkoholu a nikotinu. Jsou-li poruchy sluchu včas zpozorovány, je možné úplné vyléčení.  

Úrazy
     Nejčastěji dojde k poškození bubínku.  

Působení hluku
      Hluk je zdaleka nejčastější příčinou poruch sluchu. Poruchy postihují zejména smyslové buňky a teprve v pokročilém stádiu také sluchový nerv. Rozsah poškození je závislý na výši hladiny zvuku a době jeho působení. Vyšší intenzita zvuku, jako např. při bouchnutí, trvající jen velmi krátkou dobu, trvalou sluchovou poruchu nezpůsobí. Při zaměstnání v hlučném prostředí po desetiletí však vede již hladina zvuku nad 85 dB ke poškození sluchu. Poškození postihuje obě uši v přibližně stejném rozsahu a je nevratné.  

Celková onemocnění
      Onemocnění, která mají dopad na celý organismus, mohou též vést k poruchám ve vnitřním uchu. Příkladem je cukrovka, srdeční onemocnění, onemocnění ledvin, jater a štítné žlázy. V důsledku změn látkové výměny dochází k poruše funkce smyslových buněk, které se projevují jako vada sluchu a ušní šelest.  

Změny způsobené stářím
      S přibývajícím věkem se většině lidí zhoršuje sluch z důvodu přirozených degeneračních procesů v oblasti vnitřního ucha. Degenerační procesy jsou velmi různé, a závisí na prodělaných chorobách ucha, jakož i na prodělaných celkových onemocněních a různě silných účincích hluku v průběhu celého života. Protože ke změnám dochází pomalu a postupně, postižený sám nezpozoruje zhoršení sluchu okamžitě, ale až tehdy, když změny dosáhnou vyššího stupně, nebo když ho na ně upozorní jeho okolí.

Chorobopis

      Nedoslýchavost je různě omezená schopnost slyšet. Může vzniknout jako jednostranná nebo oboustranná porucha. Může být vrozená nebo získaná v průběhu života. Podle druhu a příčiny je přechodná, zhoršující se nebo trvalá. Rozlišuje se též nedoslýchavost a přeslýchavost a kombinace obou. Nedoslýchavost lze dělit podle průběhu nemoci na:

  • akutní nedoslýchavost (otřes labyrintu, hlukové trauma)
  • střednědobá nedoslýchavost (způsobená např. infekcí či zánětem středního ucha nebo otravou toxickými látkami)
  • postupně se vyvíjející nedoslýchavost (např. způsobená věkem, chronickým hlukovým traumatem, nádorem, degenerativními změnami CNS nebo otravou)
  • zděděná nebo v raném věku získaná nedoslýchavost

Podle místa poškození sluchového orgánu se rozlišují tři typy nedoslýchavosti:
      Převodní nedoslýchavost je vyvolána poškozením zvukovodu, bubínku nebo ve středním uchu. Vedení zvuku do vnitřního ucha je porušeno.  
      Percepční nedoslýchavost může mít příčinu jak ve vnitřním uchu (poškození Cortiho orgánu), tak i v oblasti sluchového nervu nebo v mozkových buňkách.  
      Kombinovaná nedoslýchavost je kombinaci percepční a převodní nedoslýchavosti.

Stupně nedoslýchavosti

      Tři základní typy nedoslýchavosti se dělí na stupně. Základem tohoto rozdělení jsou hodnoty, které jsou stanoveny zvukovým audiogramem a udávají ztrátu sluchu v procentech. Původně byl stupeň nedoslýchavosti  určován podle porozumění mluvené řeči z různých vzdáleností.  

Stupeň nedoslýchavosti

Mluvené řeči je rozumět ze vzdálenosti

Ztráta sluchu v %

nízká

více než 4 m

10-40

střední

1-4 m

40-60

vysoká

0,25-1 m

60-80

Hluchota

méně než 0,25 m

80-95

Následky

      U převodní nedoslýchavosti závisí ztráta sluchu na rozsahu poškození přenosu zvuku (max. 60dB) a postihuje stejně všechny frekvence. Charakteristické je, že přenos zvuku je rušen pouze při vedení vzduchem; vedení kostmi obchází překážku a není rušeno. O důsledcích této sluchové poruchy se může každý snadno přesvědčit tím, že si pevně uzavře obě uši: všechno bude tišší a vše bude slyšet jakoby zdálky.
      Převodní nedoslýchavost představuje kvantitativní ztrátu sluchu, žádné kvalitativní změny se však neobjevují. Důležité je, že je stále zajištěna kontrola vlastní řeči vedením zvuku kostmi.
      Při percepční nedoslýchavosti mohou být zvukové podněty přenášené vzduchem nebo kostmi přijaty, zpracovány a předány dál pouze nedostatečně, nebo dokonce vůbec. Podle rozsahu poškození dochází k různě velké ztrátě sluchu a může dojít až k hluchotě. Zde dochází zároveň jak ke kvantitativní ztrátě, tak ke kvalitativním změnám vnímání hlasitosti zvuku.
      Podle místa poškození ve vnitřním uchu se mohou objevit ztráty sluchu v oblasti vysokých, středních nebo nízkých tónů. Tyto výpadky určité frekvenční oblasti vedou ke změně hlasu: vzniká řeč, které je těžko rozumět. Postižení jsou navzdory ztrátě sluchu citlivější na hluk, zvýšení hlasitosti nevede k lepšímu porozumění, právě naopak. Vzdálenost mezi hranicí slyšitelnosti a bolestivosti je u nich malá.

Rozpoznání/vyšetření

      Již s pomocí jednoduchého dotazníku mohou lékaři odhalit nedoslýchavost. V tomto dotazníku mají pacienti zodpovědět otázky, týkající se jejich schopnosti slyšet v běžném životě. Rozpoznání a bližší charakteristiku nedoslýchavosti umožní následující vyšetření:
      Orientační přezkoušení sluchu: Zjištěním, jak pacient rozumí šeptané a hlasité řeči, je možno získat rychlý a jednoduchý kvalitativní obraz o schopnosti slyšet. Přitom se hodnotí vzdálenost, ze které pacient slovům rozumí a správně je zopakuje. Použitím ladičky je možné posoudit zvlášť vedení zvuku vzduchem a kostmi.
      Audiometrická vyšetření: Pomocí elektroakustických měřicích přístrojů (audiometrů) je možné provést mnohem přesnější diagnostiku.
      Audiometrem je měřeno vnímání tónů různých frekvencí, určena hranice bolestivosti (vymezení oblasti hlasitosti, při které jsou tóny vnímány jako příliš hlasité nebo nepříjemné) a měřena schopnost porozumět řeči.

Léčba

      Jde-li o převodní nedoslýchavost, může být částečně nebo úplně navrácena schopnost slyšet pomocí naslouchadla nebo operace.
      Percepční nedoslýchavost nelze vyléčit technickými přístroji ani operací. Řešením může být nácvik odezírání a zesílení zvuku pomocí vhodného typu naslouchadla.

Prevence

      Abychom předešli vzniku nedoslýchavosti nebo zhoršení již vznikající sluchové vady, jsou doporučována některá opatření a způsoby chování:

  • použití chráničů sluchu proti  hluku na pracovišti
  • vyvarování se hluku i v oblasti osobního života (i malé dávky hluku při práci s motorovými nástroji a hlasitá hudba se v průběhu života sčítají a mohou vést ke znatelné sluchové poruše
  • vyvarování se nadužívání alkoholu a nikotinu
  • dlouhodobé užívání léčiv pouze po dohodě s ošetřujícím lékařem

Časté dotazy

      Jsem hudebník, a proto se nemohu vyvarovat hluku. Musím počítat se sluchovou vadou?
      Pokud nechráníte svůj sluch, může u vás dojít  ke vzniku sluchové vady. Můžete však chránit svůj sluch speciálními zátkami do uší, které zřetelně snižují účinek zvuku, např. při koncertech.  

      Můj syn pravidelně poslouchá velmi hlasitou hudbu ze sluchátek. Je to nebezpečné?
      Dlouhodobě to může způsobit sluchovou vadu, která se v průběhu času může zvětšovat. Váš syn by měl být upozorněn na nebezpečí, která jsou spojena s poslechem hlasité hudby a  poslouchat jen hudbu běžné hlasitosti.

      Rozvoj řeči mé dcery je velmi opožděný. Může to být způsobeno sluchovou vadou?
      Je to možné. Aby se situace objasnila, můžete dát její sluch vyšetřit na ORL klinice. Nedoslýchavost u dětí může být vyvolána i častou infekcí. Po zánětu středního ucha je často schopnost slyšet ještě několik týdnů snížena v důsledku otoku sliznice a hromadění hlenu. Odborný ušní lékař vám poradí, jak nejlépe čistit dítěti zvukovod. Vyskytnou-li se další záněty středního ucha v krátkém časovém intervalu, může být schopnost slyšet trvale zhoršena (nejčastěji pro zjizvení bubínku).

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.
0
TOPBlanka5. 3. 2013 8:10:03
Dobrý den,prosím z čeho vzniká sluchová dysplazie?Mám vnuka 4,5 let.a velmi špatně mluví,až nyní dcera vyhledala ORL a tam se zjistilo,že vnuk sice řekne M ale ve slově Mirka,dál používá Pirka atd.Někdy když jsem hlídala,často od 15měsíců do 36,jsme měla dojem že se projevuje mírnou formou autizmu?!Je to vše v mozku?Děkuji Blanka

0
1Blanka5. 3. 2013 8:10:03
Dobrý den,prosím z čeho vzniká sluchová dysplazie?Mám vnuka 4,5 let.a velmi špatně mluví,až nyní dcera vyhledala ORL a tam se zjistilo,že vnuk sice řekne M ale ve slově Mirka,dál používá Pirka atd.Někdy když jsem hlídala,často od 15měsíců do 36,jsme měla dojem že se projevuje mírnou formou autizmu?!Je to vše v mozku?Děkuji Blanka
0
2Blanka5. 3. 2013 8:13:38
Dobrý den,má dcera 30let je v 15 týdnu těhotenství a měla před 10 dny mírný epileptický záchvat,byla na masaží v sedě,jen jí paní namazala záda čokoládou a již na 30vteřin byla bez sebe,počůrala se a byla dezorientovaná,nyní prošla 1hod.zátěží na EEG a tam jsou patrné změny,takže se bude EEG opakovat ke konci měsíce.Ovlivní to plod? či porod?Nikdo v rodině nemá epilepsii.Děkuji Blanka
0
3Bohdana11. 4. 2013 11:54:45
Dobrý den,dcera ve čtyřech letech dostala postupně do obou uší zánět. Při zánětu slyšela odhadem na 30 % , asi po měsíci se její stav zlepšil.Za půl roku jsme byli na vyšetření a byla jí zjištěna precerpční nedoslýchavost 55-60%. Od malička krásně mluvila nikdo netušil, že může mít vadu sluchu. Je možné , že vada vznikla po zánětu? Kdyby špatně slyšela od narození naučila by se petfektně mluvit?
Děkuji za odpověď
9
4Aleš19. 6. 2013 5:43:42
Dobrý den, mám rýmu a kašel a najednou po probuzení jsem začel úplně jiak vnímat hluky, televizi, rádio slyším stejně, změny se týkají hlavně vnímání mého hlasu a dalších "dutých" zvuků, co mám prosm dělat? Asi před měsícem se mi to už stalo ale další den bylo všechno v pořádku, nyní to trvá 2. den. Děkuji za odpověd
11
5VOJTA15. 1. 2014 12:40:56
Dobrý den ,mám střední nedoslýchavost.Kdy je možné si zažádat aspon o častečný duchod.Mám problém kvuli tomu najít práci .Děkuji
1
6jar.brezinová@seznam.cz24. 3. 2014 15:11:56
Dobrý den, při vyšetření sluchu mi byla diagnostikována nedoslýchavost - ASIMETRICKÁ. Na levé ucho slyším lépe než na pravé. Zajímalo by mne, zda je asimetrie ojedinělá.

Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události