Úpal

siriasis, poškození teplem

Úpal společně s vyčerpáním z horka patří do skupiny poškození organizmu označované souhrnně jako onemocnění z horka. Jedná se o střední až těžké reakce lidského organizmu na vysoké teploty z důvodu nepřiměřené nebo přímo patologické (tj. chorobné) odpovědi vlastních tělesných termoregulačních mechanizmů (tedy procesů upravujících tělesnou teplotu).

Kapitoly

Příčiny / rizikové faktory

Expozice lidského organizmu vysokým teplotám může vést až ke stavu označovanému jako úpal, což představuje selhání tělesných ochlazovacích mechanizmů a vyvolání nebezpečné hyperpyrexie (tedy vysoké tělesné teploty). Jestliže expozice jedince vysokým teplotám vede k nadměrné ztrátě tělesných tekutin a k hypovolemickému šoku (tedy k šokovému stavu vyvolanému nedostatečnou náplní krevního řečiště v těle člověka v důsledku ztráty tělesných tekutin), pak tento stav označujeme jako vyčerpání z horka. Prolongovaná expozice lidského organizmu vysokým teplotám (trvající po dobu 2 až 3 týdnů) a současné nadměrné pocení postiženého jedince, obzvláště v takovém případě, jestliže je doprovázeno zvracením nebo průjmem, vede k dehydrataci organizmu (tj. k odvodnění), dále k depleci (tj. nedostatku v těle) natria, kalia a magnézia a k hypovolémii (tedy k nedostatečné náplni krevního řečiště v důsledku nedostatku tekutin v organizmu).

Vysoká vlhkost okolního prostředí zvyšuje riziko onemocnění z horka následkem snížení ochlazovacího účinku pocení, podobně jako dlouhou dobu trvající namáhavá fyzická zátěž zvyšuje riziko onemocnění z horka následkem zvýšené produkce tepla pracujícími svaly. Přitom je třeba poznamenat, že vnímavost jedince k postižení onemocněním z horka, obzvláště k úpalu, zvyšují vyšší věk, obezita, chronický alkoholizmus, tělesná vyčerpanost a také užívání některého z celé řady nejrůznějších léků (jako jsou například léky patřící do skupiny anticholinergik, antihistaminik, fenothiazinů, do skupiny psychofarmak, dále požití alkoholu nebo kokainu). Ačkoliv je celá skupina onemocnění z horka, tedy úpal i vyčerpání z horka, vyvolávána stejnou příčinou, jsou tato jednotlivá postižení výrazně rozdílná.

Chorobopis

Hlavním manifestním klinickým příznakem onemocnění pacienta úpalem (tedy hyperpyrexií, tj. enormním zvýšením tělesné teploty z horka) je vzestup teploty nad 40 stupňů Celsiovy stupnice. Náhlému začátku onemocnění člověka úpalem v některých případech předchází prodromální bolest hlavy, a někdy také závrať a pocit celkové únavy. Pocení je zpravidla, ale ne nutně ve všech případech, sníženo a kůže postiženého nemocného je horká, červená a obvykle suchá. Tepová frekvence v naprosté většině případů postižení jedince úpalem rychle vrůstá a může dosáhnout až hodnoty v rozmezí 160 až 180 tepů za jednu minutu, ale hodnoty krevního tlaku pacienta přitom jsou změněny jenom zřídka. Dezorientace může u úpalem postiženého jedince předcházet náhlému bezvědomí a rozvoji křečí. Tělesná teplota nemocného rychle stoupá na 40 nebo až 41 stupňů Celsiovy stupnice a pacient se cítí, jako kdyby hořel. Selhání krevního oběhu může předcházet smrti postiženého. V takovém případě, jestliže extrémní hodnoty vzestupu tělesné teploty nemocného nad 40 stupňů Celsiovy stupnice trvají i několik hodin, může dojít k trvalému poškození mozku.

Rozpoznání / vyšetření

Stanovení správné diagnózy postižení člověka úpalem je založeno na pečlivém fyzikálním vyšetření nemocného lékařem, při kterém můžeme kromě identifikace charakteristických příčinných událostí v předchorobí pacienta (tedy proběhlému vystavení jedince horkému prostředí) také odhalit výše uvedené charakteristické manifestní klinické příznaky onemocnění úpalem (tedy nálezy horké suché červené kůže, vysoké tělesné teploty a tachykardie – tj. urychlená tepová frekvence). To obvykle postačí k odlišení postižení pacienta úpalem od postižení nemocného jinými chorobami, jako například otravou potravinami nebo otravou nějakými chemickými látkami nebo některými léky (přitom je nezbytné uvážit všechny léky, které by mohly takový stav pacienta navodit, jedná se o léky patřící do skupiny anticholinergik, antihistaminik, fenothiazinů, do skupiny psychofarmak, dále o alkohol nebo kokain). Je třeba mít vždy na paměti, že úpal je vážný akutní stav. A v takovém případě, jestliže není takto postižený jedinec rychle a také energicky adekvátně léčen, dojde u něj postupně ke vzniku křečí nebo k trvalému poškození mozku, a může dokonce vést až ke smrti pacienta. Naměřená teplota tělesného jádra organizmu nemocného dosahující 41 stupňů Celsiovy stupnice je závažným prognostickým znamením a tělesná teplota jenom ještě o jeden stupeň vyšší je již obvykle fatální (tj. vede ke smrti postiženého jedince). Vyšší věk pacienta, vyčerpanost organizmu postiženého jedince nebo požití alkoholických nápojů, to vše zhoršuje v konkrétním případě prognózu onemocnění úpalem.

Léčba

K zabránění postižení lidského organizmu úpalem jsou samozřejmě nejlepší preventivní opatření. „Selský rozum“ je přitom nejlepší prevencí; tedy musí být vyloučena namáhavá fyzická práce ve velmi horkém prostředí,  je třeba zabránit nedostatečné ventilaci horkého prostředí a v horkém prostředí je třeba se vyvarovat nošení těžkých neprodyšných oděvů. Dále tekutiny a elektrolyty (o které organizmus ve velmi horkém a suchém prostředí snadno a nepozorovaně přichází) by měly být nahrazovány stálým příjmem mírně slaných tekutin (tedy téměř izotonických, tj. majících osmotický tlak velmi blízký osmotickému tlaku krevní plazmy), a to nejlépe perorálně (tedy vypitím ústy). V některých případech ovšem nemůže být namáhavá fyzická práce v horkém prostředí vyloučena, v takových případech pak vše musí směřovat k náhradě z těla ztracených tekutin a solí a k udržení chladnější kožní teploty odpařováním. Solné tablety někdy způsobují dyspepsie (dyspepsie není nemocí sama o sobě, jedná se o soubor trávicích potíží, které jsou projevem různých chorob trávicí trubice) a jsou méně vhodné než mírně slané nápoje a potraviny. Deplece (tedy nedostatky v organizmu) některých elektrolytů – tedy především kalia, magnézia a kalcia - jsou rizikem jenom v případech, jestliže je lidský organizmus vystaven expozici horkému prostředí po delší časové období. V případě, že přes všechna preventivní opatření onemocnění z horka ve formě úpalu u pacienta vznikne, musejí být okamžitě zahájena radikální léčebná opatření. Jestliže je nejbližší nemocnice velmi vzdálená, musí být postižený pacient při čekání na transport do nemocnice zabalen do mokrého prostěradla nebo mokrého oděvu, či musí být ponořen do vody (například do jezera nebo potoka), nebo je vhodné dokonce i ochlazování těla nemocného trpícího úpalem sněhem či ledem. Přitom je třeba dávat bedlivý pozor, tělesná teplota musí být měřena každých 10 minut a naměřená teplota nesmí klesnout pod 38,3 stupňů Celsiovy stupnice, aby se zabránilo vyvolání zvratu z hyperpyrexie na hypotermii (tj. z nadměrné tělesné teploty na výrazně sníženou tělesnou teplotu). Po přijetí pacienta do nemocnice se pak používají přesnější kontrolní metody a teplota tělesného jádra postiženého organizmu se sleduje nepřetržitě, aby se zabránilo vzniku hypotermie. Podání léků ze skupiny stimulancií a sedativ včetně podání léku morfinu je naprosto vyloučeno. Podání léku diazepamu nebo některého léku ze skupiny barbiturátů injekcí nitrožilně je možné použít v takovém případě, jestliže u pacienta vzniklé úpalem vyvolané křeče nejsou jiným způsobem zvládnutelné. Podání tekutin intravenózně (tedy podání tekutin infuzemi nitrožilně) se řídí podle laboratorního vyšetření iontogramu z odebraného vzorku krve pacienta. Ještě po období několika dní po prodělaném těžkém úpalu je žádoucí, aby nemocný zůstal v klidu na lůžku. Tělesná teplota může být u nemocného po prodělaném úpalu labilní i po dobu několika týdnů.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události