Pneumokoniózy

Pneumokoniózy (zaprášení plic prachem) jsou plicní onemocnění vyvolaná anorganickým (minerálním) prachem, který se v plicích hromadí a vyvolává patologické strukturální změny v plicní tkáni. Většinou jde o profesionální onemocnění, protože prach je vdechován v pracovním prostředí.

Charakter onemocnění závisí na druhu vdechovaného prachu: při vdechování křemenného prachu vzniká silikóza, uhelný prach způsobí antrakózu, azbestový prach azbestózu a sloučeniny berylia beryliózu.

Kapitoly

Silikóza

Silikóza je nejstarší známé profesionální onemocnění plic, vznikající obvykle po dlouhotrvajícím vdechování malých částic křemenného prachu (kysličníku křemičitého) v rudných dolech (olovo, antracit, měď, stříbro, zlato), kovárnách, keramickém průmyslu a při řezání pískovce a žuly. K manifestaci onemocnění je obvykle zapotřebí 20 až 30 let expozice. V prostředích s extrémně vysokou expozicí prachu, např. tunelářství, výrobě mýdla s abrazivními účinky, pískování, se silikóza vyvíjí již po méně než 10 letech.

Mechanizmus vzniku onemocnění: Strukturální změny v plicní tkáni jsou nastartovány nespecifickou imunitní reakcí zprostředkovanou tzv. makrofágy. Jde o specializované buňky vznikající v plicních sklípcích z krevních buněk, které vycestovaly z krve, schopné pohlcovat cizorodé částice křemenného prachu (< 5 m) a „strávit“ je svými enzymy. Tím dochází k poškození samotné buňky makrofága a uvolnění částic kysličníku křemičitého, které jsou vychytávány novými makrofágy a celý proces se opakuje. Plicní tkáň reaguje na tyto procesy fibrózou (vazivovou přeměnou).

Zpočátku se tvoří ojedinělé vazivové uzlíky všude v plicích, tvořené obvykle hyalinem (látka vzniklá degenerací tzv. kolagenu, tj. bílkoviny normálně uložené v mezibuněčné hmotě vazivové tkáně). Později uzlíky splývají v nesourodé konglomeráty, dochází ke smrštění plicní tkáně v horních lalocích a rozedmě (emfyzému, tj. zvýšené vzdušnosti) plicní tkáně v dolních lalocích.

Uvedené strukturální změny vedou ke zhoršení plicní funkce - ventilace (výměny vzduchu mezi atmosférou a plicními sklípky) i difúze (výměny krevních plynů mezi plicními sklípky a krví plicních cév). V pozdních stadiích silikózy je přítomna těžká funkční porucha plic, projevující se dechovou nedostatečností (sníženým tlakem kyslíku v tepenné krvi). Plicní funkce se mohou zhoršovat ještě určitou dobu (2 až 5 let) po ukončení expozice.

Příznaky a průběh onemocnění: Pacienti s prostou uzlovou silikózou nemají specifické subjektivní dechové obtíže a obvykle ani objektivní zhoršení plicích funkcí. Kašel s vykašláváním sputa („chrchlů“) jako projev chronického zánětu průdušek (bronchitidy) postihuje tyto nemocné stejně často jako ostatní populaci a je nespecifickou odpovědí na prach. Komplikovaná silikóza naopak může vést k závažné dušnosti, kašli a vykašlávání velkého objemu sputa. Poruchy plicních funkcí jsou při komplikované silikóze časté, pozorujeme sníženou ventilaci i nedostatečné okysličování tepenné krvi v plicích. Závažnost stavu souvisí s rozsahem vazivové přeměny plicní tkáně. Ložiska fibrózy postupně obklopují a nakonec uzavírají plicní cévní řečiště, což vyvolá vznik tzv. plicní hypertenze (přetlaku v plicním krevním oběhu). Následkem plicní hypertenze je přetížení pravé srdeční komory (cor pulmonale).

Osoby s profesionální expozicí křemennému prachu mají trojnásobné riziko vzniku plicní tuberkulózy.

Stanovení diagnózy silikózy se zakládá na údajích o expozici křemennému prachu v předchorobí a na rentgenovém vyšetření plic. Prostá silikóza se na snímku projeví mnohočetnými malými obvykle kulovitými stíny, podle jejich počtu se rozlišují tři kategorie onemocnění. Komplikovaná silikóza se diagnostikuje při vzniku stínu většího než 1 cm na pozadí prosté silikózy. Prostou silikózu je třeba odlišit od řady dalších plicních onemocnění, zejména tuberkulózy a ostatních pneumokonióz. Specifickým rozlišovacím znakem silikózy na rentgenovém snímku jsou skořápková zvápenatění (kalcifikace) v mízních uzlinách při plicní stopce (hilu) a v mezihrudí.

Prevence: Silikóze může zabránit účinná kontrola prašnosti. Při pískování je nutné používat odsávače zásobované zevním vzduchem. Pokud nelze zajistit účinnou ochranu pracovníků, je vhodné nahradit písek jiným abrazivním materiálem. Sledování všech pracovníků s profesionální expozicí zahrnuje pravidelné rentgenové vyšetření plic po 6 měsících u tryskařů pískem a po 2 až 5 letech u ostatních pracovníků.

Léčba: Účinná léčba není známa. Osoby s obstrukcí (zhoršenou průchodností) dýchacích cest by měly být léčeny jako při chronické obstrukční chorobě dýchacích cest (viz. článek). Osoby, které trpí silikózou a zároveň byli léčeni pro aktivní plicní tuberkulózu nebo mají pozitivní kožní test na tuberkulózu, by měly dostávat celoživotně protituberkulózní lék izoniazid.

Antrakóza

Antrakóza (pneumokonióza uhlokopů, onemocnění černých plic) vzniká následkem dlouhodobé expozice živičnému nebo antracitovému uhelnému prachu při těžbě uhlí, který se ukládá v plicní tkáni a vyvolává strukturální změny plic.

Mechanizmus vzniku onemocnění: Při prosté antrakóze se uhelný prach ukládá po celých plicích a vznikají „uhelné skvrny“ kolem bronchiolů (tj. průdušinek - nejmenších dýchacích cest před vyústěních v plicní sklípky). Později nastává mírné rozšíření průdušinek označované jako ložisková prašná rozedma plic; nešíří se však na plicní sklípky a není spojena s obstrukcí dýchacích cest. Uhlí nevyvolává obvykle tak těžké vazivové změny (fibrózu) jako ostatní anorganické prachy, a proto jsou strukturální i funkční změny plic zpravidla minimální.

Přesto se u 1 až 2 % horníků s prostou pneumokoniózou uhlokopů vyvine progresivní masivní fibróza, která se na rentgenovém snímku plic vyznačuje zastřením větším než 1 cm na pozadí prosté pneumokoniózy. Tato komplikovaná forma nemoci se může objevit nebo progredovat i po ukončení expozice. Vyznačuje se přítomností černé amorfní hmoty obklopující a destruující cévní plicní řečiště i dýchací cesty.

Příznaky, stanovení diagnózy: Nemocní s prostou antrakózou nemají žádné specifické dechové obtíže. Kašel se u nich objevuje stejně často jako u osob bez rentgenových známek nemoci. Pouze progresivní masivní fibróza způsobuje dechové obtíže a může vyústit až v dechovou tísní spojenou s nedostatečným okysličováním tepenné krvi v plicích.

Diagnóza antrakózy se stanoví na základě údajů o expozici uhelnému prachu a rentgenovým vyšetřením, kdy u prosté antrakózy nacházíme mnohočetné malé kulovité stíny v obou plicních křídlech.

Prevence a léčba: Onemocnění lze předcházet účinnějším snížením prašnosti v uhelných dolech. Progresivní masivní fibróze lze obvykle předejít, zabráníme-li další expozici prachu v počátečních fázích prosté antrakózy.

Specifická léčba antrakózy neexistuje, případné obtíže (např. kašel) léčíme nespecificky jako u ostatních onemocnění dýchacích cest.

Ostatní pneumokoniózy

Azbestóza a berylióza jsou předmětem dalších kapitol (viz. články Azbestóza a Berylióza).

Některé nedráždivé anorganické prachy včetně kysličníků železa, barya a cínu mohou vyvolávat stavy označované jako sideróza u železa, barytóza u barya a stanóza u cínu. Tyto prachy nevyvolávají přestavbu plicní tkáně ve vazivo, nejsou spojeny s dechovými obtížemi ani objektivním zhoršením plicních funkcí.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.

0
1Marta kutiova7. 10. 2016 6:21:50
Dobrý den manžel má diagnostikovanu uhlokopskou pneumokoniozu v chladných měsících pravidelně zápal plic kdy končí v nemocnici .prodělal dvakrát pneumotorax pravé plíce při výšce 190 cm váží 50 kg ...nyní otázka -jeho kamarád tvrdí že není problém když si jednou za týden zajdou do hospody na pivo ...netřeba psát ze se v hospodách vydatně kouří ...manžel je nekuřák pět let nekouří .prosím o radu jak mu konečně vysvětlit že prostě do hospody nesmí ?děkuji za odpověď případnou pomoc .kutiova

Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události