Nesestouplé varle

Kryptorchismus, Retence varlete

Nesestouplé varle neboli přesněji tzv. kryptorchizmus je nenormální stav, vývojově podmíněná porucha, kdy chybí varle v šourku. Varlata se v průběhu nitroděložního vývoje lidského plodu vyvíjejí v dutině břišní, a sice v zadní břišní stěně (v tzv. retroperitoneu), kde jsou také uložena a dále sestupují do třísla a tříselným kanálem do šourku (skrota), což je definitivní místo pro varlata. Varle se může na cestě svého sestupu zastavit, pak mluvíme o tzv. kryptorchizmu primárním neboli o retenci varlete. Anebo může varle vycestovat v průběhu sestupu mimo oblast svého normálního sestupu (jako například na stehno, na protilehlou stranu šourku nebo na hráz), pak se jedná o nenormální polohu tzv. ektopii varlete

Kapitoly

Příčiny/rizikové faktory

Příčinou nesestoupení varlete bývá buďto překážka v cestě sestupu, anebo porušení mechanizmů, které podporují sestup varlete (jako je například nedostatečná produkce mužského pohlavního hormonu testosteronu v těle dítěte).Varle ovšem může i zcela chybět, protože zaniklo během nitroděložního vývoje (tento stav se nazývá anorchie). Vyskytuje se také kryptorchizmus sekundární. V tomto případě u varlete původně normálně sestouplého dochází během tělesného růstu k jeho vzestupu zpět ze šourku, příčinou bývají určité specifické anatomické poměry, ale může jí být i přitažení semenného provazce jizvou po proběhlé operaci tříselné kýly. V některých případech se varlata u dítěte v šourku objevují pouze v takové situaci, jestliže je dítě v klidu v sedě nebo je v teplé vodě. Tento stav označujeme jako tzv. retraktilní (neboli hypermobilní nebo tzv. retrahovatelné) varle. Jeho příčinou může být zvýšená aktivita svalu, který semenný provazec obkružuje.

Nesestouplé varle je poměrně častá vada, asi 3 až 5 procent chlapců se narodí s tímto postižením, u naprosté většiny z nich varlata sestoupí do šourku samovolně do jednoho roku života jedince. Ve většině případů se jedná o jednostranný kryptorchizmus, nesestouplé varle na obou stranách se vyskytuje jen zřídka. U předčasně narozených chlapců se kryptorchizmus objevuje častěji (až 1/3 z nich má tento problém ). Jestliže se neléčí, dochází v nesestouplém varleti k progredující poruše spermiogeneze ( tedy k poruše vyzrávání spermií). Dlouhotrvající kryptorchizmus je totiž spojován s tzv. oligospermií (tj. se sníženou tvorbou spermií) a infertilitou (tj. s  neplodností). Možným důvodem je zvýšená tělesná teplota prostředí, ve kterém se nesestouplé varle nachází, pokud je varle  v dutině břišní nebo v tříselném kanálu.

Pro správné dozrávání spermií je určující teplota 32 stupně Celsia, tedy o 5 stupňů nižší než je v malé pánvi, proto je sestup varlete do šourku nutný k zajištění jeho správné funkce. Hlavními problémy, které nesestouplé varle přináší jsou nepříznivé podmínky pro vyzrávání spermií a také vyšší výskyt zhoubného nádoru varlat. Zůstanou-li obě varlata v dutině břišní nebo těsně u břišní dutiny, nedozrají a postižený jedinec je pak neschopen zplodit děti. Pokud se nezasáhne do dvou let věku, pak je zadržené varle nenávratně ztraceno, je nefunkční a podobné degenerativní změny jako jsou v nesestouplém varleti, se zjišťují i v tom zdravém a sestouplém. Důvodem jsou protilátky namířené proti tkáni zadrženého varlete, které likvidují i tkáň varlete normálně uloženého v šourku. Dále je vyšší riziko poranění varlete při tupém poranění proti stydké kosti a torze varlete (tedy otočení varlete a zaškrcení přívodných krevních cév). 

Průběh a léčba

Časná úprava poruchy je indikována v zájmu prevence komplikací. Pokud není varle v šourku ihned po narození, nemusí se jednat o žádnou komplikaci. Ve většině případů sestoupí varle do šourku do prvního roku života. Do prvního půlroku života se stav sleduje, pokud k samovolnému sestupu nedojde, je nutno lékařsky zasáhnout, protože po prvním roce života je spontánní sestup varlete nepravděpodobný. Léčba má být zahájena již po 10. měsíci věku a do dvou let věku maximálně má mít chlapec obě varlata na správném místě. Základním vyšetření je správně provedené fyzikální vyšetření, u pacienta vleže a v tureckém sedu, kdy vyšetřujeme polohu varlat pohmatem.

U hmatných varlat již další zobrazovací metoda není potřebná, u nehmatných varlat můžeme upřesnit polohu sonografickým vyšetřením nebo vyšetřením magnetickou rezonancí. Léčba nesestouplého varlete je buď konzervativní nebo chirurgická. Konzervativní léčba se volí u nesestouplého varlete bez prokázané mechanické překážky a skluzné varle, umístěné mimo šourek. Aplikují se hormony (lidský choriový gonadotropin nebo syntetický hormon stimulující endokrinní osu hypothalamus – hypofýza – gonády). Dobrých výsledků je dosahováno kombinovanou léčbou oběma hormony a úspěch v sestupu se pohybuje kolem 83%. Chirurgický přístup se volí u všech typů nesestouplého varlete, kde je zjištěna překážka v sestupové cestě a všude tam, kde byla hormonální léčba neúspěšná. Úspěšnost operační léčby se pohybuje kolem 80%. Nejzávažnější komplikací je v důsledku poškození cévního zásobení pooperační atrofie varlete (to znamená zmenšení normálně vyvinutého varlete, podmíněné úbytkem buněk nebo zmenšením jejich velikosti). Operatér buď zvolí klasickou cestu za použití skalpelu, nebo laparoskopický způsob.

Obvyklým chirurgickým postupem je orchiopexe (tedy operační vysunutí varle do šourku a jeho fixace v této poloze), která se provádí do 2 let věku pacienta. Nad tříselným vazem se provede krátký řez, otevřeme tříselný kanál, uvolní se varle a semenný provazec, vytvoří tunel, kterým se vede varle do šourku , kde se uloží do kapsy vytvořené mezi kůži a podkožní tkání. Délka hospitalizace bývá několik dní, fyzické šetření po operaci se doporučuje 4-6 týdnů. Běžný pooperační otok tkání šourku během 2-3 týdnů vymizí. V případě nehmatného varlete přistupujeme k laparoskopické operaci. Z krátkého řezu pod pupkem se zavede vstup pro kameru a dále další 2 pracovní vstupy pro nástroje. Kamerou se prohlédne dutina břišní, zejména pak oblast třísel. Tímto vyšetřením se zjistí, zda je varle v břišní dutině či v tříselném kanále, nebo zda varle chybí. Pokud se najde varle v dutině břišní, lze varle pomocí laparoskopie stáhnout do šourku buď během jedné operace, nebo je nutné přistoupit k přerušení hlavních cév varlete a varle stáhnout do šourku obvykle až v dalším sezení. Po operaci je nutné pacienta sledovat, bezprostředně po operaci do úplného zhojení, odeznění otoku a vstřebání stehů. Po zhojení je třeba polohu a velikost varlete kontrolovat v rámci pravidelných prohlídek. Hlavní význam má samovyšetřování ( zprvu rodiči ) za účelem včasného odkrytí nádoru varlete. U hypermobilního varlete není chirurgický zákrok zpravidla nezbytný, protože k normálnímu sestupu dochází v období puberty, je ale třeba polohu varlat sledovat až do dospělosti.  Pokud se odhalí jednostranný kryptorchizmus u pacienta v období až po pubertě, je obvyklou volbou léčby orchiektomie (tedy operační kompletní odstranění varlete).

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.

0
1kovarjosefml@seznam.cz7. 10. 2016 14:43:01
Kdy se odstraňuje nesestouplé varle u dvouletého chlapečka?
Lékařem nám bylo řečeno, pokud nepújde varle spustit do šourku, bude nutná amputace. Je tento postup běžný?
Děkuji za odpověď.
Josef Kovář.

Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události