Duchennova choroba

Duchennova muskulární dystrofie

Pro onemocnění Duchennova choroba se také rovněž používá označení svalová dystrofie Duchennova typu. Jedná se o svalovou dystrofii ( svalová dystrofie je široký termín pro označení genetických onemocnění, které zasahují svalstvo, termín svalová dystrofie zahrnuje více než 20 specifických genetických vad, u většiny z nich dochází ke stejným klinickým příznakům, a sice k ochabování svalstva ), která je geneticky podmíněna s recesivním typem dědičnosti vázaným na chromozom X. Onemocnění je pojmenováno po francouzském neurologovi Guillaume Benjamin Amand Duchenne (1806-1875), který jako první popsal tuto chorobu v roce 1868. Na tomto místě je  potřeba se zmínit o onemocnění  tzv. Beckerovou svalovou dystrofií. Jedná se o klinickou variantu svalové dystrofie vázané na chromozom X s identickou mutací Xp21

Kapitoly

Příčiny / rizikové faktory

Příčinou vzniku onemocnění Duchennovou svalovou dystrofií je mutace ( což je dědičná změna genotypu, tedy souboru všech genů vložených do zárodku organizmu bez ohledu na jejich umístění v buňce  ), a to konkrétně mutace v lokusu p21 chromozomu X. Zde se nachází gen, který je zodpovědný za produkování strukturální bílkoviny tzv. dystrofinu v lidském organizmu. Bílkovina dystrofin je u normálních svalových buněk nezbytnou součástí sarkolemy ( tedy cytoplazmatické membrány na povrchu svalových vláken ). Pro pacienty s onemocněním Duchennovou svalovou dystrofií je charakteristické chybění této bílkoviny dystrofinu ve svalech. Naproti tomu u pacientů s onemocněním  tzv. Beckerovou svalovou dystrofií je bílkovina dystrofin ve svalových buňkách sice přítomna, ale je zmutovaná ( dystrofin zde má abnormální molekulovou váhu ). V obou případech se tedy jedná o tzv. gonozomální recesivní vrozené onemocnění ( tj. dědičnost této choroby je vázána na gonozom, tedy na chromozom určující pohlaví jedince ). Gen specifický pro dystrofin je největší známý lidský gen, proto je pravděpodobnost výskytu mutace v tomto genu vysoká. To je příčinou velkého množství  pacientů s onemocněním Duchennovou svalovou dystrofií se spontánně vzniklou mutací bez rodinné historie této choroby.

Chorobopis

Typickým prvním klinickým příznakem, který se manifestuje u pacientů s onemocněním Duchennovou svalovou dystrofií, bývá slabost proximálních svalových skupin ( tedy svalových skupin lokalizovaných blíže centrálním částem těla ). Dalšími příznaky bývá charakteristická kolébavá „kachní“ chůze spojená s častými pády pacienta, dále chůze po špičkách, nápadná lordóza ( což je přirozené prohnutí, zakřivení páteře dopředu ), obtíže při vstávání ze dřepu nebo ze sedu nebo obtíže při chůzi do schodů. V počátečním stadiu onemocnění postihuje slabost svalové skupiny pletence pánevního, později také pletence ramenního. Již ve fázi než se choroba klinicky projeví v průběhu prvního roku života je v krevním séru výrazně zvýšená koncentrace „ svalových“ enzymů ( zejména enzymu kreatinkinázy – označované CK ) , a sice na 50 až 100 násobek normálních hodnot. Onemocnění má progresivní průběh a v naprosté většině případů pacienti ztrácí schopnost samostatné chůze kolem 10. až 12. roku života. Časté je postižení srdeční svaloviny, až u 90 procent nemocných nacházíme změny na elektrokardiogramu ( tj. na EKG ). Tuková a fibrózní ( tj. vazivová ) infiltrace vede k nápadné pseudohypertrofii lýtkových svalů ( tedy ke zvětšení objemu svalů, které napodobuje nárůst svalové hmoty ). Inteligenční kvocient pacientů s onemocněním Duchennovou svalovou dystrofií je v průměru o jednu směrodatnou odchylku pod obvyklým věkovým průměrem. V pozdějším stadiu onemocnění se objevují flekční kontraktury svalů  ( jedná se o nespecifický pojem, který označuje různé stavy, při nichž dochází k trvalému zkrácení délky svalu, současně je vždy přítomna změna struktury svalu ) a skolióza ( tj. obloukovité vychýlení páteře ve frontální rovině – tedy do strany ). Většina pacientů umírá před 20. rokem života. Klinický průběh onemocnění Beckerovou svalovou dystrofií je o něco příznivější,  v 16 letech jenom v některých případech tito pacienti ztrácí schopnost samostatné chůze a jsou upoutáni na invalidní vozík a více než 90 procent z nich přežívá přes 20. rok života. Je třeba poznamenat, že existují i velmi vzácné svalové dystrofie vázané na pohlavní chromozom X s velmi mírným klinickým průběhem. Ve svalech těchto pacientů je obsaženo snížené množství bílkoviny dystrofinu, která má ovšem normální složení.

Rozpoznání / vyšetření

 

Pro stanovení diagnózy onemocnění Duchennovou svalovou dystrofií je důležité pečlivé fyzikální vyšetření pacienta, které může odhalit manifestaci výše uvedených charakteristických klinických příznaků. Při rozboru předchorobí je důležitý věk nemocného v okamžiku manifestace onemocnění a také rodinná anamnéza. Z vyšetření nám ke stanovení diagnózy může pomoci elektromyografické vyšetření ( je to vyšetření, které studuje funkci svalů tím, že zkoumá elektrické biosignály vycházející ze svalů a tím může odhalit poškození svalů ). K určení správné diagnózy poslouží rovněž histologické vyšetření vzorku tkáně  odebraného svalovou biopsií. Ve svalové tkáni pacienta s onemocněním Duchennovou svalovou dystrofií můžeme laboratorní metodou tzv. imunoblottingu ( nativní elektroforézou proteinů ) vyšetřovat koncentraci bílkoviny dystrofinu. Rychlost vedení vzruchů periferními nervy je při svalové dystrofii normální, elektromyografické vyšetření ukáže poruchu ve svalové tkáni se sníženou spontánní aktivitou. Ve vzorku tkáně odebraném svalovou biopsií nacházíme charakteristicky zřetelné nekrotické změny ( tedy místa s odumřelou svalovou tkání ) a dále velkou variabilitu v průměru svalových vláken. V dalším průběhu choroby normální svalovou tkáň nahrazují fibrózní ( tj. vazivové ) a tukové infiltráty. V případě onemocnění Duchennovou svalovou dystrofií ve svalových buňkách pacienta zcela chybí bílkovina dystrofin. Správnost diagnózy může potvrdit i výsledek analýzy DNA  ( tedy stanovení deoxyribonukleové kyseliny ) s průkazem mutace v oblasti genu zodpovědného za produkci bílkoviny dystrofinu. Mezi příbuznými v rodinách pacientů se svalovou dystrofií vázanou na pohlavní chromozom X se k odhalení přenašeček choroby a také k prenatální diagnostice ( tj. k určení onemocnění lidského plodu v době ještě před narozením ) užívají jednak klasické postupy ( jako jsou vyhodnocení zátěže v rodokmenu, stanovení koncentrace enzymu kreatinkinázy v krevním séru, určení a výběr pohlaví plodu ), jednak také moderní rekombinační technika analýzy deoxyribonukleové kyseliny a technika vyšetření svalové bílkoviny dystrofinu. Vzhledem ke složitosti problematiky vyšetřovacích možností je vhodné doporučit pacienta s onemocněním Duchennovou, ale také i Beckerovou svalovou dystrofií k vyšetření na některé ze specializovaných zdravotnických pracovišť, která se diagnostikou a léčbou onemocnění svalovými dystrofiemi zabývají v plné šíři.

Léčba

 

Bohužel léčba odstraňující příčinu onemocnění Duchennovou svalovou dystrofií není v současnosti dostupná. Pacient by měl rehabilitovat podle svých pohybových možností co nejdéle, při pomalejší progresi choroby je možné zvážit indikaci ke korektivním ( tedy upravujícím ) operacím. Nemocným, kteří mají větší hybné postižení, mohou pomoci udržet o nějaký čas déle  schopnost samostatné chůze i pasivní cviky. Kalorický příjem stravou by měl být přiměřený a odpovídat skutečné potřebě, protože eventuální obezita by hybné obtíže jenom prohloubila. Některé vědecké práce uvádějí, že léčba s pomocí hormonálního léku prednizonu může motorický defekt do jisté míry zmírnit. V současnosti je možný pozitivní účinek hormonální léčby podáváním prostředků ze skupiny steroidů vyhodnocován v kontrolovaných klinických studiích. U všech pacientů je doporučováno genetické poradenství.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události