Úrazy močovodu

Poranění močovodu většinou vzniká v průběhu břišních operačních zákroků.

Kapitoly

Příčiny / rizikové faktory

Většina poškození močovodů souvisí s pánevními chirurgickými výkony ( ať již urologickými, gynekologickými nebo při břišní chirurgii ). Poškození močovodu při zevním traumatu není příliš časté, ale může sekundárně ( tedy druhotně ) vzniknout  při penetrujícím poranění. Tupé úrazy, zvláště jestliže jsou spojené s extrémní hyperextenzí trupu ( tj. při natažení trupu, které převyšuje normální hranici ), mohou vést k odtržení močovodů od ledvinové pánvičky nebo k odtržení celé ureteropelvické soustavy ( tj. komplexu močovodu s pánvičkou ledvinnou ) od ledviny.

Chorobopis

Na poranění močovodu často upozorní až projevy následujících manifestních klinických příznaků: náhle vzniklé oligoanurie ( tj. snížení až úplné zastavení tvorby a vylučování moči ), bolestí, horečky nebo objevení se močové píštěle.

Rozpoznání / vyšetření

Ke stanovení diagnózy poranění močovodu je nutno standardně použít vyšetření intravenózní vylučovací urografií ( tedy rentgenového vyšetření močovodů pomocí sledování vylučování rentgenkontrastní látky podané do žíly pacienta ) a vyšetření rentgenovou počítačovou tomografií. V některých případech je nutné použít i vyšetření retrográdní pyelografií ( tj. vyšetření močového systému pomocí rentgenkontrastní látky podané přímo přes močovou trubici a močový měchýř do močovodu a ledvinové pánvičky ). Vyšetření močových cest pomocí perkutánní nefrostomie ( tj. napíchnutí ledvinné pánvičky přes kůži pomocí injekční jehly ) s antegrádní ureteropyelografií ( tedy s následným nástřikem močovodů a ledvinné pánvičky rentgenkontrastní látkou a poté provedením série rentgenových snímků ) je někdy nezbytné ke stanovení přesné diagnózy a následně k volbě léčby.

Léčba

Urychlené rozpoznání poškození močovodu, které bylo způsobeno v průběhu operace jeho ligaturou ( tedy podvazem ), umožní následnou okamžitou adekvátní chirurgickou nápravu. Obstrukce ( tedy blokáda ) nebo vznik močové píštěle po chirurgických výkonech mohou vyžadovat založení přechodné nefrostomie ( tj. vyvedení moče punkcí ledvinové pánvičky přes břišní stěnu ) nebo proximální ureterostomii ( tj. vyvedení močovodů v jejich přední části vně těla ), eventuálně transuretero – uretrostomii ( tj. odvedení moči z močovodů do močové trubice katétrem ). Někdy je možná primární operační úprava ( uretero – ureteroanastomóza – tj. nové napojení přerušených konců močovodů , nebo uretero – neocystostomie – tj. vytvoření nového vyústění močovodů do močového měchýře, nebo transuretero – uretrostomie ). Katetrizace močovodu ( tedy zavedení cévky do močovodu ) a ponechání této cévky v močovodu po dobu 3 až 6 týdnů umožňuje postupnou dilataci striktury ( tedy rozšíření zúžené části močovodu ) nebo uzavření existující močové píštěle. Penetrující poranění nožem nebo střelné poranění je možné většinou primárním chirurgickým výkonem napravit.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události